Privacy verklaring

Privacy verklaring

Laatst geüpdatet op 21 januari 2024KF Rumolduszonen vzw respecteert de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy.

In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KF Rumolduszonen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

KF Rumolduszonen vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KF Rumolduszonen vzw
Kerkstraat 75
1851 Humbeek
info@kfrhumbeek.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door KF Rumolduszonen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KF Rumolduszonen vzw (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen, opslaan, verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het inschrijven en verzekeren van leden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


KF Rumolduszonen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • Persoonsgegevens van leden en leerlingen van KF Rumolduszonen Humbeek vzw worden bewaard gedurende de volledige periode van het lidmaatschap, en tot vijf jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen: de gegevens worden gebruikt tot uitschrijven van betrokkene.


Beveiliging van de gegevens


KF Rumolduszonen vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die KF Rumolduszonen vzw van u ontvangen heeft. 

U kan contact opnemen met KF Rumolduszonen vzw via info@kfrhumbeek.be.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door KF RUmolduszonen vzw.


Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door KF RUmolduszonen vzw te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. KF RUmolduszonen vzw kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraagt KF Rumolduszonen vzw u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.Wijziging privacy verklaring


KF Rumolduszonen vzw kan zijn privacy verklaring te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande aankondiging.