Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet op 17 april 2023De website:

www.kfrhumbeek.be

                                                                                                                       (hierna het "Platform")


is een initiatief van:

KF Rumolduszonen vzw    
Kerkstraat 75           
1851 Humbeek        
België  
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0410611589  
E-mail: info@kfrhumbeek.be         


                                                                                            (hierna "wij" of "KF Rumolduszonen vzw" )

1. Toepassingsgebied


Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).


Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.


Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.


Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.2. Platform


        a. Toegankelijkheid en navigatie


Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.


Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.


Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.        b. Inhoud


KF Rumolduszonen vzw bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.


KF Rumolduszonen vzw kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan KF Rumolduszonen vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.


Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.


Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. KF Rumolduszonen vzw is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.3. Links naar andere websites


Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen KF Rumolduszonen vzw en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.


KF Rumolduszonen vzw heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.


Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.4. Intellectuele eigendom


De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de KF Rumolduszonen vzw of KF Rumolduszonen vzw heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.


Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KF Rumolduszonen vzw, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.


De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.


Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.5. Bescherming van persoonsgegevens


Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.


De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door KF Rumolduszonen vzw.


KF Rumolduszonen vzw verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie


Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.


In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar KF Rumolduszonen vzw haar maatschappelijke zetel heeft.7. Overige bepalingen


KF Rumolduszonen vzw behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.


In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt KF Rumolduszonen vzw zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. KF Rumolduszonen vzw behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van KF Rumolduszonen vzw niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.


De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.